De ballonfigurensite
Hier leer je alles over ballonvouwen
De roze panter - The pink panther
 

pink panther

Maak stap voor stap stripfiguren -- Make step by step cartoons

 nederlands

 1:  Blaas de Q260 op tot 5 cm van het einde.
 2:  Maak een middelgrote blaas.
 3:  Maak nog eens 2 kleine blazen.
 4:  Leg de 2 kleine blazen tegen de middelgrote blaas aan.
 5:  Draai met het knoopje vast.
 6:  Maak een middelgrote blaas.
 7:  2 kleine blazen en weer een middelgrote blaas.
 8:  Leg de 2 middelgrote blazen tegen elkaar en draai vast.
 9:  Maak nu 2 kleine blazen en weer een middelgrote blaas en draai vast.
10: Als je nu het stukje neemt van stap 1 t/m 4, oordraai de kleine blaas.
11: Herhaal dit met het stukje van stap 9.
12: Je hoofd ziet er nu zo uit.
13: Draai de 2 kleine blazen van de neus aan elkaar vast.
14: Ziet er nu zo uit.
15: Nu komt het moeilijkste. Duw de neus een beetje open.
16: Duw de voorste blazen erdoorheen, maar doe dit over dwars, zodat het mondje ontstaat doordat de blaas weer door midden gaat.
17: Blaas de 2e ballon bijna op.
18: Onder het hoofdje van de eerst ballon maak je een grote blaas. Hieraan maak je de 2e ballon met het knoopje vast.
19: Je legt de 2 ballonnen recht tegen elkaar. Je maak een twist met 2 ballonnen tegelijk.
20: De ballonnen zitten dan aan elkaar vast en je hebt een kleine blaas.  
21: De 2e ballon gaat nu weer naar boven. (bij de nek van de panter) en draai vast.
22: De overgebleven ballon gaat nu weer naar beneden en wordt vastgemaakt aan het kleine blaasje. Je hebt dan een buik van 4 blazen.
23: De nu overgebleven ballon gaat door de buik. Je trekt hem dan naar beneden en hij zit vast.
24: Je ballon ziet er nu zo uit.
25: Stap 25 t/m 29 voer je 2 keer uit. Dus blaas 2 roze ballonnen op.
26: Maak een kleine blaas en 2 grote blazen.  
27: Draai de grote blazen vast en duw het kleine blaasje er doorheen.
28: Herhaal stap 26 en 27 aan de andere kant van de ballon.  
29: Draai de ballon in het midden. Je hebt nu een stel armen en een stel benen.
30: Pak de 3e ballon, duw het handje door de buik. Waar je de ballon doormidden hebt gedraaid(stap 28), duw je hem omhoog en draai de armen vast bij de nek.
31: Ziet er nu zo uit.
32: Pak nu de 4e ballon en draai deze vast aan de onderkant. Bij dat ene kleine blaasje van stap 20.
33: Ziet er nu zo uit.
34: Buig de armen, benen en staart in de gewenste vorm. Teken er oogjes op en een paar snorharen.
35: En klaar is je pink panther.   


1 2 3
1 2 3
4 5 6
4 5 6
7 8 9
7 8 9
10 11 12
10 11 12
13 14 15
13 14 15
16 17 18
16 17 18
19 20 21
19 20 21
22 23 24
22 23 24
25 26 27
25 26 27
28 29 30
28 29 30
31 32 33
31 32 33
34 35  
34 35  

engels   

1: Blow the Q260 up to 5 cm from the end.
2: Create a medium sized bubble.
3: Take another 2 small bubbles.
4: Put the 2 small bubbles against the medium bubble.
5: Tighten the knot firmly.
6: Create a medium sized bubble.
7: 2 small bubbles and again a medium bubble.
8: Place the 2 medium bubbles against each other and tighten.
9: Make 2 small bubbles and again a medium bubble and tighten.
10: Now if you take the piece of step 1 t / m 4, eartwist the small bubble.
11: Repeat with the piece from step 9.
12: Your head looks like this.
13: Lock the 2 small bubbles of the nose together.
14: Looks like this now.
15: Now comes the hard part. Push the nose slightly open.
16: Push the front bubbles through it, but do this on cross, so that the mouth occurs when the bubble goes through the middle.
17: Blow up the second balloon.
18: Under the head of the first balloon make a big bubble. By this you make the second balloon with the knot firmly.
19: You put the 2 balloons right against each other. You make a twist with 2 balloons at once.
20: The balloons are then attached together and you have a small bubble.
21: The second balloon is now back up. (At the nape of the panther) and tighten.
22: The remaining balloon is now back down and is attached to the small bubble. You have a stomach of 4 blow.
23: Now go through the remaining balloon belly. You pull him down and he's locked.
24: You balloon looks like this.
25: Make step 25 t/m 29 2 times. So blow up 2 pink balloons.
26: Make a small bubble and 2 big bubbles.
27: Turn the big blow and push the small bubble through.
28: Repeat step 26 and 27 on the other side of the balloon.
29: Turn the balloon in the middle. You now have a pair of arms and a pair of legs.
30: Take the 3rd balloon, push the hand through the abdomen. Where you have rotated the balloon in half (step 28), push it up and tighten the arms to the neck.
31: Looks like this now.
32: Now take the 4th balloon and tighten it at the bottom. In that one small bubble of step 20.
33: Looks like this now.
34: Bend the arms, legs and tail into the desired shape. Draw eyes on it and a few whiskers.
35: And ready is your pink panther.

 
back terug