De ballonfigurensite
Hier leer je alles over ballonvouwen
Miney Mouse
 

miney mouse ballonfiguren

Maak stap voor stap stripfiguren -- Make step by step cartoons
 ingezonden door Miranda Pennings

 nederlands

 1:  Blaas een witte (of anderen kleur) ballon niet helemaal op.
 2:  Maak 3 even grote blazen.
 3:  Maak 3 middel grote bubbels en maak hier een buikdraai van.
 4:  Maak 1 extra bubbel en zet die vast.
 5:  Het over gebleven stukje laat je leeg lopen en knoop je dicht.
 6:  Neem de 2de witte ballon en blaas deze een klein stukje op.
 7:  Maak een middel grote bubbel en 2 kleine bubbels en draai de kleine bubbels aan elkaar.
 8:  Maak 2 eartwists en verwijder de overtollige ballon laat een klein restje zitten om ze vast te knopen aan de armen.
 9:  Herhaal stap 6 t/m 8 nogmaals voor de 2de hand.
10: Neem een zwarte ballon en blaas deze niet helemaal op.
11: Duw een middel grote bubbel door de witte en zet deze vast dit is de eerst arm.
12: Duw het langste stuk terug naar beneden door het dun te maken.
13: Maak een grote bubbel.
14: Blaas nog een ballon niet helemaal op.
15: Maak de witte ballon aan de zwarte ballon en zorg dat er ongeveer 3 cm over blijft dit wordt het hakje.
16: Maak van witte ballon een eartwist.
17: Maak een middelgrote bubbel van beide kleuren en zet ze aan elkaar vast.
18: Maak nog een middel grote bubbel van de witte en zet deze vast bij de eartwist.
19: Maak nog een middel grote bubbel van de witte en zet deze vast bij de eartwist.
20: Maak van beide een kleine bubbel en zorg dat wit onder zit en zwart boven.  
21: Maak een eartwist van wit.
22: Herhaal stap 17 en 18.
23: Maak de witte ballon leeg maar zorg ervoor dat er een stukje overblijft dit vormt het 2de hakje.
24: Duw de zwarte ballon weer terug voor het 2de been de overgebleven ballon laat je leeg (als het te kort is voor het 2de armpje) is het nog lang genoeg dan maak je het dun en duw je het door het witte jurkje heen hier vorm je het 2de armpje van is de ballon te kort neem dan een nieuwe zwarte en blaas deze net zo groot als het vorige armpje en maak hiermee de 2de arm.
25: Maak de handjes vast aan de armpjes Tip mocht je restje te kort zijn neem dan een rest ballon en knoop het hier mee vast.
26: Blaas een klein balletje zwart op en blaas een blush op, laat een stukje leeg.  
27: Maak door middel van de tulp draai het zwarte bolletje vast.
28: Zet hier een eartwist achter.
29: Blaas een zwarte ballon niet helemaal op.
30: Maak een zwarte ballon vast aan de blush.
31: Maak nog 2 bubbels maar dan naar beneden.
32: Maak aan beide kanten een blaas.
33: Ziet er nu zo uit.

34: De overgebleven ballon laat je leeg en knoop je af laat het overgebleven stukje zitten om het hoofdje aan het onder stukje te maken.
35: Maak een middelgrote bubbel.
36: Maak 2 kleine bubbels aan elkaar.
37: Maak een boog over de bubbels en zet dit vast.
38: Maak een middel grote bubbel.
39: Herhaal stap 35 t/m 36 voor het 2de oor (kom de ballon niet uit door dat de oren te groot zijn knoop hem dan eerder af en maak er een nieuwe ballon aan vast).
40: Maak het overgebleven stukje vast aan het gezicht.
41: Maak het hoofdje aan het lijf met de overgebleven ballon.
42: Maak een blaas een eartwist en nog een blaas laat er een klein stukje aan om de strik vast te maken aan het hoofd.
43: Teken er oogjes op en een mondje en klaar is je miney mouse.
44: Ook leuk is om een roze jurk of rode jurk met stipjes te nemen, of bij een miney in witte kleding met een klein stukje tule een sluier te maken!  

1 2 3
1 2 3
4 5 6
4 5 6
7 8 9
7 8 9
10 11 12
10 11 12
13 14 15
13 14 15
16 17 18
16 17 18
19 20 21
19 20 21
22 23 24
22 23 24
25 26 27
25 26 27
28 29 30
28 29 30
31 32 33
31 32 33
34 35 36
34 35 36
37 38 39
37 38 39
40 41 42
40 41 42
43 44  
43 44  

engels   

1: Blow a white (or other color) balloon not completely.
2: Make 3 equal bubbles.
3: Make 3 medium sized bubbles and make a bubble roll.
4: Make 1 additional bubble and secure that.
5: The remaining piece must deflate and tie.
6: Take the 2nd white balloon and blow it up a little.
7: Create a medium sized bubble and 2 small bubbles and turn the small bubbles together.
8: Make 2 eartwists. Remove the remaining balloon. A little peace of the remaining balloon is used to tie on the arms.
9: Repeat step 6 t / m 8 again for 2nd hand.
10: Take a black balloon and blow not completely.
11: Push a middle sized bubble through the white and fasten this is the first arm.
12: Push the longest stretch back/under by making it thin.
13: Create a large bubble.
14: Blow up a balloon not completely.
15: Make the white balloon to the black balloon and make sure that there are about 3 cm remains this is the heel.
16: Eartwist the white balloon .
17: Take a medium sized bubble of each color and put them together.
18: Take a medium sized bubble of white and fasten the eartwist.
19: Take a medium sized bubble of white and fasten the eartwist.
20: Make from both  a small bubble and make sure that black is above and is white under.
21: Create a eartwist of white.
22: Repeat steps 17 and 18.
23: Make the white balloon blank but make sure that a piece remains this is the second heel.
24: Push the black balloon back for the 2nd leg of the remaining balloon leave you empty (if it is too short for the 2nd arm) is still long enough you make it thin and push it through the white dress over here form you the second arm of the balloon is too short take a new black and blow it as big as the previous arm and wipe the second arm.
25: Make the hands onto the arms Tip if you shred too short take a rest balloon and tie it here it is tight.
26: Blow up a small black ball and blow a blush on, leave a little empty.
27: Make through the tulip twist the black ball firmly.
28: Put here a eartwist behind.
29: Blow up a black balloon not completely .
30: Make a black balloon to the blush.
31: Make 2 bubbles but down.
32: Take on both sides a bubble.
33: Looks like this now.
34: Leave The remaining balloon empty and tie off the remaining bit let down to the head to the bottom piece to make.
35: Take a medium sized bubble.
36: Make 2 small bubbles together.
37: Take a bow on the bubbles and secure it.
38: Take a medium sized bubble.
39: Repeat step 35 t / m 36 for the second ear (come not from the balloon through the ears are too big knot him down early and make a new balloon fixed).
40: Attach the remaining piece onto the face.
41: Make the head from the body with the remaining balloon.
42: Make a bubble, a eartwist and a bubble . Let a small piece to the bow to attach to the head.
43: Draw eyes on it and a mouth and ready is your miney mouse.
44: Also nice to have a pink dress or red dress with dots to take, or a miney in white dress with a small piece of tulle veil to make!

 
back terug