De ballonfigurensite
Hier leer je alles over ballonvouwen
Katrien Duck - Daisy Duck
 

Duck

Maak stap voor stap stripfiguren -- Make step by step cartoons
 ingezonden door Miranda Pennings

 nederlands

 1: Blaas een oranje en roze ballon niet helemaal op.
 2: Maak met de oranje ballon een eartwist en knoop de roze ballon eraan vast.
 3: Maak met beide een middel bubbel en maak daarna met de roze nog een bubbel terug.
 4: Duw de oranje ballon tussen de roze terug naar voren en draai deze vast om de eartwist.
 5: Maak de lengte voor het been en maak een zelfde voet door de stappen 2 t/m 4 te herhalen.
 6: Knip de overtollige ballon leeg
 7: Neem een roze ballon en blaas deze niet helemaal op.
 8: Maak 2 middel bubbels en met de 3de een buikdraai.
 9: Maak nog een middel bubbel en zet deze nog niet vast.
10: Maak een witte ballon vast aan de onderkant (zie foto) blaas deze niet helemaal op.
11: Maak 5 keer een middel groot bloemblaasje en zet deze aan elkaar knip de overtollige ballon leeg.
12: Maak de benen vast met het stukje rest ballon.
13: Blaas een witte ballon niet helemaal op (knoop hem eerst in het midden vast en knip het eindje eraf).
14: Neem bijvoorbeeld een stukje rest ballon wit en blaas dit op.
15: Maak een kleine bubbel en 3 eartwists knip het begin stukje af en laat het overtollige ballon leeg laat een stukje zitten om het vast te maken aan de arm (maak er 2).
16: Zet de handjes vast.
17: Neem een witte ballon en blaas deze niet helemaal op.
18: Maak 2 middel bubbels en dan met de 3de een buikdraai.
19: Laat de overtollige ballon nog even heen.
20: Neem een roze ballon eventueel een rest stukje en blaas deze niet helemaal op.
21: Maak een klein bloemblad, eartwist, bloemblad en zet deze vast op de boven kant van de witte ballon. (4 foto┬┤s)
22: Blaas een oranje ballon niet helemaal op.
23: Maak een klein bloemblad daarna 2 grotere en dan nog 1 kleine.  (3 foto's)
24: Knip de overtollige ballon leeg maar laat wel een rest stukje zitten
25: Maak in de nek een eartwist.
26: Maak de snavel vast aan de eartwist en draai daarna de eartwist naar achteren toe.
27: Laat de ballon leeg maar zorg dat er een stukje overblijft voor de nek.
28: Zet het hoofde op het lijf en teken er ogen op
29: Sjaaltje neem een 160 ballon maak een grote bubbel een eartwist en nog een grote bubbel, draai het om de nek en zet het vast!     


1 2 3
1 2 3
4 5+6 7
4 5 7
8 9 10
8 9 10
11 12 13
11 12 13
14 15 16
14 15 16
17 18+19 20
17 18 20
21: foto 1 21: foto 2 21: foto 3
21 21 21
21: foto 4 22 23+24: foto 1
21 22 23
23+24: foto 2 23+24: foto 3 25
24 24 25
26 27 28
26 27 28
29    
29    

engels   

1: Blow up an orange and a pink balloon not completely.
2: Make with the orange balloon a eartwist and attach the pink balloon.
3: Create with both a middle bubble and then fasten with a pink bubble back.
4: Push the orange balloon between the pink back forward and tighten the eartwist.
5: Make the length of the leg and make the same foot steps 2 / m 4 repeat.
6: Cut the remaining balloon empty.
7: Take a pink balloon and blow up not completely.
8: Make 2 medium bubbles and a bubble roll.
9: Create another bubble, do not fix.
10: Create a white balloon to the bottom (see picture) not blow it completely.
11: Make 5 times a middle flower bubble and put them together cut the excess balloon empty.
12: Make the legs with the remaining piece of balloon.
13: Blow up a white balloon not fully (tie it in the center first and cut it short off).
14: Take a piece of residual white balloon and blow it up.
15: Make a small bubble and 3 eartwists. Cut off the begin piece. The remaining balloon is empty. Fix it to the arm.
16: Turn the hands firmly.
17: Take a white balloon and blow not completely.
18: Make 2 medium bubbles and a bubble roll.
19: Let the remaining balloon.
20: Take a pink balloon possibly a bit of rest and not blow it all up.
21: Take a small petal, eartwist, petal and fasten it on the upper side of the white balloon. (4 photos)
22: Blow up an orange balloon not completely.
23: Take a small , 2 big and then 1 small bubble. (3 photos)
24: Trim the excess balloon empty but leaves a residual piece sitting
25: Make the neck a eartwist.
26: Make the beak onto the eartwist and then tighten the eartwist backwards.
27: Let the balloon empty but make sure there is a piece left for the neck.
28: Put it under the body and draw eyes
29: Scarf take a 160 balloon make a big bubble one eartwist and a large bubble, turn it around the neck and secure!

 
back terug