De ballonfigurensite
Hier leer je alles over ballonvouwen
Geloof zwaard en helm - faith sword and helmet
 

geloof zwaard

Stap voor stap ballonplooien -- Step by step balloon modelling

 nederlands

Bijbeltekst: Efeziƫrs 6: 13-17

Les: In het woord van God In Efeze staat dat je je tegen al het slechte in de wereld kan beschermen door de wapenuitrusting van God te dragen, Je kan bijvoorbeeld het zwaard gebruiken (maak een zwaard van 1 ballon) Het zwaard staat voor het woord van God, als je dat goed kent kan dat je beschermen, het woord geeft je wijsheid van wat je moet doen. en zo heb je ook de helm, (maak een helm) dit betekend dat als je dicht bij God bent hij je gedachten zal beschermen, dat lelijke woorden of andere slechte dingen niet in je hoofd kunnen binnendringen maar het houd het op afstand, het maakt je vrij! Als je het zwaard draait dan zie je ook wat Jezus voor jou heeft gedaan, hij is voor jou zonden gestorven en nu kan jij vrij zijn!

Voorbeeld zwaarden: zie categorie zwaarden Voorbeeld helm: zie categorie hoeden (de basishoed)

engels   

Scripture: Ephesians 6: 13-17


lesson:

In the word of God in Ephesians is that you are against all evil in the world can be protected by the armor of God to bear, For example you can use the sword (make a balloon sword of 1)

The sword  of God, as you know well that you can protect the word of wisdom will give you what you should do.
and if you have the helmet, (make a helmet) this means that if you're close to God he will protect your mind, that ugly words or other bad things in your head can penetrate but keep at a distance, it makes 're free!
If you run the sword will see what Jesus has done for you, he died for you sins and now you can be free!

Example swords, see Category swords
Example helmet: see category hats (the basic hat)
 
back terug