De ballonfigurensite
Hier leer je alles over ballonvouwen
De bellenblaas muis -- Blowing bubbles mouse
 

bellenblaasmuis

Maak stap voor stap ballonfiguren -- Make step by step balloon animals
met dank voor het idee aan Marinka Beemsterboer

 nederlands

 1: Blaas een 160 ballon op laat ongeveer 8cm leeg.
 2: Vouw nu 6 blazen: de snuit 6 cm, wang 5, oor 5, tussenstukje 3, oor 5, wang 5.
 3: Draai ze samen (de snuit blijft nu over).  
 4: Maak een eartwist in de 2e blaas, dit wordt het eerste oor.
 5: Duw de snuit in het midden er door heen.
 6: Maak nog een eartwist voor het andere oor en dan moet het er ongeveer zo uitzien.
 7: Draai twee kleine bolletjes.
 8: Pinchtwist het tweede bolletje, dan is dit het resultaat.  
 9: Maak een lange blaas van ongeveer 9 cm gevolgd door een bolletje. Maak dit bolletje niet al te klein, want er moet later nog een pinchtwist in.
10: Maak nog een balletje en een blaas in dezelfde afmetingen als hiervoor.  
11: Draai ze samen.
12: Pinchtwist nu beide bolletjes tot handjes. Doordat het nu stevig is kan er echt iets tussen blijven zitten.
13: Draai nu een blaas voor de rug. De lengte hiervan kan je bepalen door bijvoorbeeld de bellenblaas, ongeveer 9 centimeter.
14: Maak een draai dan heb je de rug.  
15: De rest die je nu over hebt, moet zo groot zijn dat het dubbel kan vouwen en dan een bolletje over houd. (Ik heb er nog een extra stukje aan zitten had dus wat lucht over. )

Mochten de benen te klein zijn om de bellenblaas tussen te zetten, draai het bolletje los, knip er een stukje af en pomp bij. Dan dus weer draaien en klaar is de muis.

16: Bellenblaas ertussen en klaar is de muis!
17: Ik heb een knipje in het staartje gemaakt en er een knoop in gelegd. Daarna heb ik er nog een ballon aangeknoopt met een klein beetje lucht erin. Dit maakt een mooie staart die hij dan tussen zijn pootjes vast kan houden. Oogjes erop en snorharen en klaar.

Een doosje schatkistjes verpakt in geel papier met stippen en klaar is je blokje kaas. Ja kan natuurlijk ook een echt stukje kaas in huishoudfolie doen en die erop zetten.  Maar dit is ook erg lekker en leuk.    Veel succes en plezier met het maken van deze muis! 


1 2 3
1 2 3
4 5 6
4 5 6
7 8 9
7 8 9
10 11 12
10 11 12
13 14 15
13 14 15
16 17  
16 17  

engels   

1: Inflate a 160 balloon leaving about 8cm empty.
2: Fold 6 bubbles: the muzzle 6 cm, leg 5, ear 5 piece between 3, 5 ear, cheek 5.
3: Turn them together (the muzzle remains now).
4: Create a eartwist in 2nd bubble, this is the first ear.
5: Push the muzzle in the middle through it.
6: Create another eartwist for the other ear and then it would look like this.
7: Twist two small bubbles.
8: Pinch Twist the second bubble, then this is the result.
9: Make a long bubble of about 9 cm followed by a ball. Make this ball not too small, because there must occur a pinch twist.
10: Make a ball and a bubble in the same dimensions as before.
11: Turn them together.
12: Pinch Twist now both bubbles to hands. Because it is firm , something can really sit between to it.
13: Make a bubble for the back. Its length can be determined for example by blowing bubbles, about 9 inches.
14: Create a twist you'll have a back.
15: The remaining you have now, must be so large that you can fold double and then a bubble is left.

If the legs are too small for the blowing , rotate the ball loose, cut a piece off and pump. Then again twist and finished the mouse.

16: blowing bubbles between and the mouse is ready!
17: I have a small incision in the tail and made‚Äča knot placed. Then I have a balloon forged with a little air in it. This makes a nice tail between his legs that he can hold. Eyes and whiskers out and ready.

A box of treasure boxes wrapped in yellow paper with dots and ready is your block of cheese. Yes can also a real piece of cheese in clingfilm and do that on it. But this is also delicious and fun. Good luck and have fun making this mouse!
back terug